Документа

СТАТУТ

СТАТУТ школе (.pdf)


 

Правилници

Правила понашања у школи (.pdf)
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика (.pdf)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитања (.pdf)
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика (.pdf)
Правилник о похваљивању и награђивању (.pdf)
Правилник о унутрашњој организацији рада школе (.pdf)


 

Пословници

Пословник о раду Наставничког већа (.pdf)
Пословник о раду Школског одбора (.pdf)