Документа

 

Обрасци

  • Оперативни план рада наставника (.pdf) (.docx)
  • Годишњи тематски план рада (.pdf) (.docx)
  • Индивидуални образовни план (.pdf) (.docx)

Обрасци за крај I класификационог периода

ОБРАСЦИ ЗА КРАЈ I ПОЛУГОДИШТА

  • Реализација часова на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
  • Изостанци и васпитно-дисциплинске мере на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
  • Преглед успеха, васпитно-дисциплинских мера и изостанака ученика на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
  • Успех ученика по предметима на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)

Обрасци за крај III класификационог периода

  • Општи успех на крају III класификационог периода (.doc)

ОБРАСЦИ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

Закони, правилници и упутства

  • Закон о основама система образовања и васпитања (.pdf)
  • Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи (.pdf)