Допунска настава

Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се поступцима редовне наставе не могу постићи задовољавајући резултати једног дела ученика, Организује се за ученике који у редовној настави теже савладавају делове прописаног програма, па им је потребна допунска помоћ. Циљ јој је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученика за успешно учење.
Допунска настава се организује и уколико је ученик из било ког разлога у заостатку са усвајањем градива или се недовољно укључује у активности на редовним часовима.


ТЕРМИНИ ДОПУНСКА НАСТАВЕ