Обрасци

мејл за слање планова
pedagoggimnazije@gmail.com

Обрасци

 • Оперативни план рада наставника (.pdf) (.docx)
 • Годишњи тематски план рада (.pdf) (.docx)
 • Индивидуални образовни план (.pdf) (.docx)
 • Образац за лични план стручног усавршавања (.pdf) (.docx)

Обрасци за крај I класификационог периода

ОБРАСЦИ ЗА КРАЈ I ПОЛУГОДИШТА

 • Реализација часова на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
 • Изостанци и васпитно-дисциплинске мере на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
 • Преглед успеха, васпитно-дисциплинских мера и изостанака ученика на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)
 • Успех ученика по предметима на крају I полугодишта (.pdf) (.doc)

Обрасци за крај III класификационог периода

 • Општи успех на крају III класификационог периода (.doc)

ОБРАСЦИ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

Закони, правилници и упутства

 • Закон о основама система образовања и васпитања (.pdf)
 • Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи (.pdf)